Finančna gramotnosť. Ako to funguje?

31.07.2016

Navrhovaný program je založený na koncepcii humanizácie školstva, na koncepcii školských výchovných systémov, na teórii formovania osobnosti v kolektíve, na koncepcii vzdelávacieho procesu, na základe koncepčných ustanovení optimalizácie procesu odbornej prípravy.

Princípy realizácie tohto programu sú:

• od jednoduchého ku zložitému;

• od konkretného k abstraktnému;

• od známeho k neznámemu;

• od pozorovania k úvahe

Zahŕňa širokú škálu otázok, jedna vo všeobecnej rovine, ako aj konkrétnejšie z hľadiska ekonomiky a duchovnosti.

Jedným z cieľov predmetu je vštepiť záujem o ekonomiku takými prostriedkami, ktoré zaujímajú žiakov mladšieho školského veku. Preto je program zameraný na aktívne využitie činnostného prístupu, vývojového vzdelávania.

Deti nememorujú informácie, ale vystupujú ako subjekty všetkých činností zapojených do procesu získavania informácií. Učenie sa neobmedzuje iba na zvládnutie pripravených algoritmov, ale poskytuje samostatné bádanie, čo je krokom ku kreativite.

Program kurzu poskytuje organizáciu frontálnej, párovej a skupinovej práce žiakov. Hlavnú úlohu pritom zohrávajú aktívne vyučovacie metódy, ktoré umožňujú zapojiť do činnosti všetkých žiakov v triede. Umožňujú im slobodne vyjadrovať svoje názory a pohľady, nenápadne ich nútia pozorovať, premýšľať, porovnávať, analyzovať a oponovať, klasifikovať a zovšeobecňovať, nadviazať príčinné vzťahy, čím sa stimuluje rýchle prijatie inovatívnych riešení na základe získaných poznatkov. Tieto poznatky budú nielen užitočné, ale aj vzrušujúce, následkom čoho sa prebudia v každom dieťati jeho individuálne schopnosti a danosti!

Didaktickými základmi výstavby vzdelávacieho procesu sú kontinuita vzdelávania a odbornej prípravy, spoliehanie sa na osobné skúsenosti žiakov, diferenciácia vzdelávacej práce na základe posúdenia ich individuálnych záujmov, kontrola vzdelávacích aktivít žiakov. Program používa rozprávku a folklór. To podporuje záujem o tento predmet, umožňuje deťom zúčastňovať sa na formulácii ekonomických pojmov, zapamätať si ich bez veľkej námahy.

Obzvlášť dôležitá úloha spočíva v rôznych hrách, súťažiach, ktoré znázorňujú ekonomické pojmy a vzťahy, napr.: "Zámená", "Knižná fabrika", atď. Krížovky a zaujímavé úlohy aktivujú deti, umožňujú im sa zorientovať a rozhodovať sa v životných a učebných situáciach. Vyučovanie sa stáva atraktívnym a umožňuje rozvíjať prirodzené schopnosti detí v podnikateľskej činnosti, ktoré sa v priebehu tradičného vyučovania obvykle neprejavujú.

S týmto cieľom ponúkame niekoľko možností využitia hier v závislosti od povahy problému a témy, ktorá je stanovená: zverejnenie a vysvetlenie nových ekonomických termínov, procesov, vzťahov alebo prehĺbenie a rozšírenie znalostí. V prvom rade najprv prebieha ekonomická hra, počas ktorej sa žiaci samostatne dopracujú k problému, ktorý vznikne počas hry. Po hre učiteľ odhaľuje a prehlbuje teoretické a praktické aspekty týchto problémov. A až potom sa diskutuje o problémoch týkajúcich sa uvedených foriem aktivácie a kontroly.

Pre rozvoj logického myslenia je rovnako dôležitá zručnosť porovnávať a vyberať, kde sa uplatňujú tvorivé úlohy ako sú "Nájdi pár, pripoj šípkami", "Vyber a podčiarkni", "Doplň vetu"; vypracovávať úlohy typu "Namaľuj", "Omaľuj", obrysovávanie výkresov, schopnosť preformulovania cieľa, vedomé monitorovanie životného prostredia, zdokonalenie zmyslových schopností a zručností, posilnenie jemnej motoriky rúk.

Program predpokladá rozhovory s deťmi na domácu ekonomickú tému, závislosť záujmu spotrebiteľa od ekonomickej situácie, atď. Exkurzie do priemyselných podnikov, komoditnej burzy, do poisťovne, múzea - to je ďalšia príležitosť upevniť si osvojenú látku, získať reálnu predstavu o tom, ako sa teoretické poznatky uplatňujú v praxi.

Jednou z účinných metód výučby ekonomiky je riešenie úloh ekonomického obsahu, obsahovo-logických úloh, čo pomáha skontrolovať a aplikovať teoretické poznatky.

Osobitnú pozornosť učiteľa vyžadujú pokusy nadviazať spojenie medzi udalosťami, osvojením si termínov a rozvojom zručností a používaní ekonomických pojmov v prejavoch. Ak sa zaangažuje aj vizuálna pamäť, napríklad v podobe zápisu ekonomických pojmov na tabuľu, alebo na malých kartičkách, uľahčí sa tým proces zapamätávania .

Miera ekonomickej znalosti žiakov bude zväčša závisieť od toho, či bude mať tento predmet vo vyučovacom procese rovnako dôležité miesto ako jazyk, matematika, prírodoveda. Preto štúdium predmetu bude o to produktívnejšie, čím viac sa budú uplatňovať medzipredmetové vzťahy. Zmyslom je uplná realizácia medzipredmetových vzťahov s rodným jazykom a rečou (vykonávanie úloh ekonomického obsahu založených na folklóre a diskusie ohľadom načrtnutých ekonomických situácií, vysvetlenie tém v rodnom jazyku opierajúc sa o získané ekonomické znalosti), prírodovedou, ekológiou (zoznámenie sa s problémom obmedzenosti zdrojov a nutnosťou ich rešpektovania), matematikou (riešenie matematických úloh ekonomického charakteru), dejepisom (zvládnutie základných poznatkov o histórii vzniku peňazí), výtvarným umením, etnológiou (zváženie ekonomických otázok z hľadiska ľudových tradícií, rituálov atď.), pracovnou výchovou, ktorá prispieva k zvýšeniu učebných, výchovných a vývojových funkcií jednotlivých predmetov.

Štruktúra hodiny sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sa líšia podľa druhu činnosti. Hodina sa začína opakovaním učebnej látky. Navodenie pocitu úspechu učiteľom a problémové úlohy vedú žiakov k účinnému osvojeniu si vedomostí. Učiteľ prostredníctvom série otázok uvádza tento proces správnym smerom, zovšeobecňuje a koriguje odpovede žiakov.

Aby sa žiakom upevnili poznatky a vedeli ich využívať, na konci každej témy sú úlohy vo forme rozprávkového zápočtu v lesnej škole.

Pre kontrolu vedomostí a zručností z ekonomiky sa využívajú rôzne typy kontroly: sústavná kontrola, priebežná kontrola a iné formy, ktoré si zvolí učiteľ.

Po prebratí témy "Menový systém" sa môže použiť metóda uvedenia rozprávkovej meny, ktorou sa budú klasifikovať znalosti žiakov. Poplatky a výbery z bežných účtov detí sa budú uskutočňovať osobne učiteľom (pre správne a nesprávne odpovede, náklady v hre). Konečná suma s ohľadom na zmeny na účte, je konečnou známkou pre posúdenie vedomostí žiakov. Pohyb financií je možné znázorniť, čo stimuluje výchovnú činnosť. Táto forma klasifikácie podporuje ekonomické myslenie a umožňuje žiakom získať základné zručnosti používania bezhotovostných peňazí, praktické predvedenie mechanizmu platby.

Programový materiál z ekonomiky si musia žiaci osvojiť na hodinách. Domáce úlohy sú väčšinou analytické a tiež obsahujú praktické aktivity detí.

Obsah a metodický aparát predmetu má pomôcť žiakovi dať do popredia univerzálne ľudské hodnoty vo vzťahu k prírode, k iným ľuďom, k plodom práce. Z tohto dôvodu sme sa pokúsili syntetizovať nielen ekonomické vedomosti, ale aj prvky histórie, folklóru, spoločenských vied, etiky, estetiky, etnológie, gramatiky.

Pri zostavovaní programu a stanovení obsahu vzdelávania boli použité ekonomické koncepcie, pojmy, ktoré sú primerané malej životnej skúsenosti, mentálnym schopnosťam detí určitého veku a môžu byť aplikované v ich živote, umožnia im osvojiť si potrebné minimálne množstvo poznatkov. Sú to "Trh", "Potreby", "Blahobyt", "Dopyt", "Peniaze" a tak ďalej.