Biznis Program

01.07.2016

Zložité procesy prebiehajúce vo verejnom živote, nachádzajú svoj odraz vo vzdelávacom systéme. Úlohou modernej školy je vzdelanie vlastenca, ekonomicky vzdelaného občana, pripraveného pre život a prácu v meniacom sa svete.

Ide o zložitý a zdĺhavý proces. V rannom období života, kedy sa tvoria konkrétne hodnoty osobnosti, prebieha rozumový a duchovný vývoj dieťaťa, získavanie ekonomických znalostí, schopnosti žiť podľa pravidiel vrátane morálnych a ekonomických, sa stáva zvykom.
Škola by mala poskytnúť žiakom vedomosti, tvoriť životné návyky, ako je pracovitosť, prozreteľnosť, súcit, schopnosť prijímať ekonomické rozhodnutia, robiť zodpovedné rozhodnutia, žiť v demokratickom štáte.
Štúdium ekonomiky na základnej škole má pozitívny dopad na osobnostný rast, pomáha rozvíjať ekonomické myslenie, osvojiť si pojmový aparát, zvládnuť základné zručnosti morálneho správania v trhových podmienkach, vytvárať vedomosti a praktické zručnosti, integrovane vnímať svet.
Tento program poskytuje rámec pre ďalšie štúdium ekonomiky v ďalších vzdelávacích ročníkoch, pre výchovu duchovnej a ekonomickej kultúry, pre formovanie životnej schopnosti žiakov. 

Ciele ekonomického vzdelania

Zavedenie kurzu základných znalostí ekonomiky do osnov základnej školy formou voliteľného predmetu vplýva na formovanie ekonomického myslenia a výchovu kultúry správania žiakov základných škôl v podmienkach trhovej spoločnosti prostredníctvom postupného riešenia problémov:

vzdelávacích:

• získanie informácie o okolitom ekonomickom prostredí;

• formovanie základov ekonomických znalostí, primárnej ekonomickej gramotnosti, ekonomického myslenia;

• vysvetlenie niektorých ekonomických vzťahov vhodných pre tento vek, ktoré sa vyskytujú v bezprostrednom okolí detí (rodina, mesto, krajina), motívov a obmedzenosti ekonomickej činnosti ľudí, základných ekonomických princípov a zákonitostí, atď;

• komplexný rozvoj dieťaťa;

• tvorba základov pre ďalšie, dôkladnejšie štúdium ekonomiky v starších ročníkoch;

výchovných:
• výchova k základnej duchovno-ekonomickej kultúre;

• výchova k morálno-ekonomickým hodnotám jednotlivca;

• výchova k intelektuálnym potrebám dieťaťa: morálnym a duševným;

• výchova k súcitu, ľudskosti a k zmyslu pre zodpovednosť za prijaté rozhodnutia;

• výchova k túžbe po poznaní, poznanie zákonov fungovania ekonomiky;

• výchova k uvedomelému prístupu k práci, k produktom práce, k zdrojom životného prostredia, k pochopeniu úlohy práce ako základnej podmienky života;

• výchova k sporovlivosti, k rozvoju schopnosti racionálnej organizácie a využitia času;

• tvorba schopnosti pracovať a žiť v kolektíve;

• vytváranie podmienok pre vzdelávanie k duchovnosti (láskavosti, milosrdenstvu, súcitu, ľudskosti, rešpektu voči ostatným, atď.).

Rozvoj človeka pomocou jeho skutkov, názorov, presvedčeniami morálneho a duchovného charakteru;

• výchova k pripravenosti na hospodársku činnosť, ktorá nie je v rozpore s morálnymi hodnotami spoločnosti;

• vzdelanie gramotného spotrebiteľa v trhovej spoločnosti.

praktických:

• formovanie vedomostí - vedieť porovnať ekonomické potreby a záujmy s ekonomickými možnosťami, zdokonaľovať schopnosť rozhodovania a vyvodenia jeho následkov pre seba, svoju rodinu, priateľov a krajinu;

• osvojenie základných praktických zručností spotrebiteľa;

• formovanie zručností a návykov aplikovanej povahy, ktoré vedú k primeranému správaniu v rôznych situáciách;

• formovanie schopnosti samostatne zapamätať si ekonomické informácie, analyzovať ich, prijímať závažné rozhodnutia;

• formovanie túžby aplikovať získané poznatky v každodennom živote.